RFSL- Rådgivningen Skåne

RFSL

RFSL Rådgivningen Skånes syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter. Alla människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, har lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt lika möjligheter att leva och verka.

Rådgivningens hemsida